NS 9600 - Tilkomstteknikk

NS 9600 er den norske nasjonale standarden for Tilkomstteknikk. Den eies av Standard Norge og kan kjøpes hos Standard.no.

Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 279 Arbeid i høyden, i samarbeid med representanter for myndigheter, oljeselskaper, opplæringsvirksomheter, interesseorganisasjoner og brukere. Det metodiske og tekniske utgangspunktet er bruk av tau til atkomst, arbeid og redning.

NS 9600 skiller seg ut fra andre standarder for Tilkomstteknikk siden den er godkjent av myndighetene. Dette gjør at myndighetene har kontroll med hva som til enhver tid er gjeldende minimumsnorm for bransjen og dermed kan de også henvise til nasjonale standarder i lover og forskrifter. I Norge henviser Arbeidstilsynet til NS 9600 som minimumsnorm for tilkomstteknikk i kommentardelen til forskrift om utførelse av arbeid § 17 -24.

Andre internasjonale standarder for Tilkomstteknikk er bransjestandarder eid av bransjeorganisasjoner. Bransjestandardene kan revideres ved behov uten at myndighetene er involvert, og dermed kan ikke myndighetene henvise til bransjestandarder som minimumsnorm.

NS 9600 Tilkomstteknikk består av 6 deler:

Del 1: Systembeskrivelse og operative rutiner er en systembeskrivelse av tilkomstteknikk. Her beskrives krav for å kunne arbeide sikkert i tau blant annet krav til planlegging, risikovurdering, roller og ansvar, lagsammensetning, ergonomi, utstyr og redning.

Del 2: Krav til Personell beskriver opptakskrav til personer som skal gjennomføre opplæring og krav til vedlikehold av kompetanse.

Del 3: Opplæringsplaner angir krav til opplæringsplaner for de ulike nivåene. Her beskrives hvilke tema de enkelt kurs skal inneholde, samt læringsmål og pedagogisk metode for hvert enkelt tema.

Del 4: Krav til opplæringsvirksomheter fastsetter krav til virksomheter som holder kurs i tilkomstteknikk. Den beskriver krav til risikovurdering, kompetanse, administrering av kurs, kurslokaler, utstyr, kvalitetsstyring, etc

Del 5: Krav til utførende virksomheter stiller krav til virksomheter som tilbyr tjenester ved hjelp av tilkomstteknikk. Standarden beskriver krav til risikovurdering, kompetanse, operative rutiner, utstyr, kvalitetsstyring.

Del 6: Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan angir krav til sertifiseringsorganer og deres sertifiseringsprosesser.

NS 9600 del 1 til 5 kan fungere som kravspesifikasjon for virksomheter som kjøper tjenester innen tilkomstteknikk.