Om SOFT Sertifisering

SOFT Sertifisering AS er et 3.parts uavhengig sertifiseringsorgan. SSE eies av SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk). SSE er et sertifiseringsorgan som har spesialisert seg innen arbeid i høyden.

SSE leverer følgende sertifiseingstjenester:

  • Operatør tilkomstteknikk NS 9600-6
  • Kursbedrifter for tilkomsteknikk NS 9600-4
  • Bedrifter som leverer tilkomstteknikk som tjeneste NS 9600-5
  • Kursbedrifter for fallsikring NS 9610

Kvalitet

Kvalitetssystemet er utarbeidet for å sikre at de oppgaver som utføres, blir utført på en slik måte at resultatet tilfredsstiller de krav som er pålagt i relevante lover, forskrifter og standarder.

SSE skal levere riktig kvalitet til rett tid. Kvaliteten på utførte tjenester skal være lik, og uavhengig av hvem kunden er. SSE skal overvåke sertifiseringsprosessene for å sikre overensstemmelse for riktig kvalitet på leverte tjenester.

SSE skal arbeide kontinuerlig for å oppnå de kvalitetsmålene som selskapet har satt.

KS ansvarlig har ansvar for utvikling og revisjon av bedriftens kvalitetssystem. Daglig leder har som oppgave å sørge for at kvalitetssystemet vedlikeholdes og gjennom revisjoner undersøke om systemet følges. Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes dersom systemet ikke fungerer/følges.

SSE skal kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring ved å benytte kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, resultater fra revisjoner, korrigerende og forebyggende tiltak og ledelsens gjennomgåelse.

Alle medarbeidere i organisasjonen skal gjøre seg kjent med kvalitetspolitikken. Medarbeiderne har også plikt til å komme med innspill for å øke effektiviteten og troverdigheten i organisasjonen.

Alle i SSE skal støtte alle kvalitetsforbedrende tiltak og arbeide for at de mål og retningslinjer som er satt, følges.

SSE skal yte sertifiseringstjenester til markedet på en slik måte at markedet kan være sikker på at SSE er pålitelig og at markedet har tillit til sertifiseringsordningene.

Oppgaver skal utføres effektivt, uten unødig opphold.

SSE skal behandle all informasjon som tilegnes i forbindelse med sertifisering med den største forsiktighet. Ingen informasjon skal deles med andre parter uten samtykke med involvert part eller dersom loven sier noe annet.

Daglig Leder skal påse at kravene til kvalitet oppfylles og etterleves.

Upartiskhet

Upartiskhet er vesentlig for SSE for å oppnå ønsket kvalitet på sertifiseringstjenestene. Alle skal behandles objektivt og rettferdig ut fra de krav som er definert i sertifiseringsordningene. Vi har derfor høyt fokus på at alle involverte parter, både personer og bedrifter, skal likebehandles. Forhåndskunnskap, negativ eller positiv, skal ikke påvirke våre vurderinger og beslutninger i noen grad. For å oppnå habil sertifisering vurderer vi kontinuerlig vår habilitet.

Alle personer i SSE har vurdert mulige interessekonflikter. Dette er registrert i våre systemer. Når det er interessekonflikt, eller det kan oppfattes slik, skal andre overta oppgaven. Alle i SSE er bevisste sine roller i sertifiseringsprosessen og skal håndtere denne rollen profesjonelt.

  • SSE skal ikke la seg påvirke av kommersielle eller økonomiske motiv
  • SSE skal ikke la seg presse
  • SSE skal være objektiv og kun forholde seg til fakta når vi vurderer saker
  • Alle ansatte i SSE skal vurdere sin habilitet i hver enkelt sak. Der ansatte er inhabil eller føler ubehag opp mot habilitet, skal den ansatte på eget initiativ be andre i selskapet om å overta oppgaven.
  • Dersom ansatte har egen interesse i sertifiseringen eller at ansatte mener at andre kan oppfatte at det er interessekonflikt, skal den ansatte varsle ledelsen og ledelsen skal iverksette nødvendige tiltak.
  • Ansatte i SSE skal ikke delta i sertifiseringsprosessen dersom vedkommende har hatt en aktiv rolle i sertifiseringsprosessen hos den sertifiserte part siste 2 år.

Upartiskhet skal være en ledestjerne for våre sertifiseringsaktiviteter.