Suspensjon og tilbaketrekking av sertifikat

Ved en mulig suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikat vil vedkommende bli varslet av SSE. Vedkommende får mulighet til å belyse saken før SSE fatter endelig beslutning om suspensjon eller tilbaketrekking.

Suspensjon av sertifikat

Dersom sertifikatet suspenderes, gjøres det ugyldig i en begrenset periode. Lengden på suspensjonen bestemmes av SSE i hvert enkelt tilfelle. Sertifikatet  gjøres gyldig igjen dersom årsaken som førte til suspensjonen korrigeres innen suspensjonstiden.

Tilbaketrekking av sertifikat

Ved tilbaketrekking av sertifikat gjøres sertifikatet ugyldig.

For å bli sertifisert igjen, må personen gjennomføre nytt kurs og eksaminering på samme nivå. Sikringsleder må gjennomføre nivå 3 kurs og eksaminering, og aspirantperiode.

Kriterier for suspensjon og tilbaketrekking av sertifikat

-sertifikatet er utstedt på feil grunnlag;

⎯sertifikatet brukes utenfor sitt sertifiseringsomfang;

⎯sertifikatinnehaveren ikke overholder krav i denne standarden;

⎯sertifikatinnehaver har utestående fordringer opp mot sertifiseringsorganet;

⎯sertifikatinnehaver ikke følger opp pålegg fra sertifiseringsorganet;

⎯sertifikatinnehaveren opptrer på en slik måte at vedkommende kan utgjøre en risiko eller fare for seg selv eller andre;

⎯sertifikatinnehaver jukser ved føring av tilkomstteknikktimer;

⎯sertifikatinnehaver har utestående fordringer opp mot opplæringsvirksomhet.

SSE kan varsle arbeidsgiver/oppdragsgiver ved endring av gyldigheten på sertifikatet.

 

Ved tilbaketrekking av sertifikat kan SSE ilegge personen karantenetid.