NS 9600- Sertifiseringsprosessen for personell

Sertifikat
Sertifisert personell får utstedt et sertifikat med en gyldighet på 3 år. Sertifikatet er SOFT Sertifisering ("SSE") sin eiendom. Gyldig sertifikat er registrert i SSE sitt elektroniske sertifikatregister, CertaSoft. Alt sertifisert personell kan skrive ut en kopi (pdf-format) av sertifikatet. Dersom man lurer på om personell er sertifisert kan man henvende seg til SSE pr post@ttsoft.no eller tlf 450 00 198.

Sertifiseringsprosessen:

Trinn 1 Søknad om kurs

Trinn 2 Opptak

Trinn 3 Opplæring

Trinn 4 Eksaminering

Trinn 5 Søknad om sertifisering

Trinn 6 Sertifisering

TT-erfaringstimer

Suspendering eller tilbaketrekking av personell sertifikat

Klagerett

Ankerett

TRINN 1 Søknad om kurs: 
Kandidat kontakter en av de sertifiserte opplæringsvirksomhetene ("kursbedriftene") direkte, og søker om opptak på ønsket kurs. (SSE driver ikke med opplæring). Kandidat skal motta skriftlig tilbud/avslag fra kursbedriften.

Søker forplikter seg til å gi de opplysninger som kursbedriften etterspør. Feil informasjon gitt til kursbedriften kan få konsekvenser for sertifiseringen. Dersom søker har spesielle behov ved eksaminering, dette kan f.eks. være muntlig eksamen ved dysleksi, må søker opplyse om dette ved søknad.

TRINN 2 Opptak: 
kursbedriften tar opp kandidater etter krav definert opptakskrav i NS 9600.

Nye kandidater har 3 mulige alternativer: 

  1. Personer uten erfaring: 
    Dersom du ikke har relevant erfaring, søker du om opptak til klasse A nivå 1 eller Grunnopplæring klasse B hos en sertifisert OV. Du må være minimum 18 år og ha en gyldig helseattest som ikke er eldre enn 2 år.
  2. Personer med erfaring:
    Dersom du har relevant erfaring fra arbeid i tau, kan du søke om direkte opptak til klasse A nivå 2. Mer informasjon finnes her.
  3. Konvertering fra andre bransje standarder:
    Dersom du har et sertifikat fra et annet system for Arbeid i tau (ANETVA, DPMC, FISAT eller IRATA), kan du søke en kursbedriften om å bli tatt opp på et konverteringskurs. Mer informasjon finnes her.

Når kandidater er tatt opp på kurs skal de følge de retningslinjer og vilkår som kursbedriften og SSE stiller.

TRINN 3 Opplæring: 
Opplæring gjennomføres av kursbedriften. Opplæringen er både praktisk og teoretisk. Den praktiske opplæringen er fysisk krevende og god allmenn fysisk form, styrke og koordinasjon er en forutsetning for å kunne fullføre kurset. Kandidater kan bortvises fra kurset. Innholdet i kursene varierer etter nivå og er gitt i opplæringskrav definert i NS 9600.

TRINN 4 Eksaminering: 
Etter endt opplæring skal kandidatene gjennomføre teoretisk og praktisk eksamen. Eksamen varer normalt i 7,5 time og gjennomføres av eksaminator fra SSE. Eksamen vurderes etter karakterene "bestått" og "ikke bestått". Både teoretisk og praktisk eksamen må ha karakteren "bestått" for at kandidaten kan bli sertifisert.

Dersom kandidaten har behov for tilrettelagt eksamen (f.eks. muntlig eksamen ved dysleksi) skal kandidaten informere kursbedriften om dette før eller ved oppstart av kurset.

TRINN 5 Søknad om sertifisering: 
Alle kandidater må søke skriftlig om sertifisering til SSE. Dette gjøres ved å signere del 3 av «Eksaminering- og søknadskjema personellsertifisering» som du får utdelt på eksamensdagen.

TRINN 6 Sertifisering: 
Sertifisering utføres av SSE. Det er kun SSE som utsteder sertifikat. Sertifiseringen utføres i henhold til definerte sertifiseringskrav.

TT-erfaringstimer
Sertifiseringsordningen baserer seg på man skal opparbeide seg enn hvis erfaring før man kan gå opp et nivå. TT-erfaringstimer registreres i en elektronisk loggbok, CertaSoft, som alt sertifisert personell skal ha tilgang til. Sertifisert personell er selv ansvarlig for at informasjonen i CertaSoft er riktig og at tt-erfaringstimer blir logget.

Suspendering eller tilbaketrekking av personell sertifikat
Ved brudd på sertifiseringsordningen kan SSE suspendere sertifikatet for en periode eller tilbaketrekke sertifikatet i sin helhet.

Kandidaten kan ikke arbeide som sertifisert personell når sertifikatet er tilbaketrukket eller suspendert.

Klagerett

Du har anledning til å klage på forhold som er tilknyttet sertifiseringsordningen. Dette kan omhandle gjennomføring av eksaminering, resultat av eksaminering, sertifiserte personer, sertifiserte bedrifter, eller andre aktiviteter som SSE er ansvarlig for.
Klagen skal begrunnes og sendes skriftlig til SSE (post@ttsoft.no) innen 3 uker fra hendelsen inntraff. SSE vil behandle klagen og det vil bli gitt en skriftlig tilbakemelding innen 3 uker etter at klagen er mottatt.

Ankerett
Dersom du er uenig i SSE`s avgjørelse om sertifisering, har du mulighet til å anke denne avgjørelsen. Anken skal begrunnes og sendes skriftlig til SSE (post@ttsoft.no) senest innen 3 uker etter vedtak om sertifisering er utstedt. SSE vil behandle anken og det vil bli gitt en skriftlig tilbakemelding innen 3 uker etter at anken er mottatt. Konklusjon på anken er endelig.
Det er ikke anledning til å anke vedtak om suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikat.