Assistentperiode

Kandidater som ønsker å sertifisere seg som sikringsleder i klasse A, skal søke SSE om oppstart av assistentperiode. Dette gjøres ved at kandidaten selv eller en representant fra firmaet kandidaten er ansatt i, sender en forespørsel om oppstart av assistentperiode til post@ttsoft.no  

SL-assistenten evalueres av SL under oppdrag, og timer loggføres og signeres av SL etter hvert oppdrag. 

SL-assistenter evalueres i følgende aktiviteter:

a)  Kontroll, lagring og vedlikehold av utstyr.                                                                   Assistenten skal her gis ansvar for daglig kontroll av utstyr. Vi snakker her om kontroll før, under og etter arbeidet.

b)     Vurdering og ledelse av risikovurdering etter krav i NS 5814 eller SJA
Assistenten skal gjennomføre en risikovurdering opp mot en spesiell jobb. Risikovurderingen må omfatte alle elementer som kan utgjøre en fare for laget.

c)      Arbeidsplanlegging
Med arbeidsplanlegging forstås alt som må planlegges for en jobb i tillegg til risikovurdering (se pkt. b)). Dette omfatter valg av utstyr, metoder, praktisk gjennomføring, ergonomisk tilrettelegging, fordeling av oppgaver osv.

d)     Lagledelse
Her må assistenten vise at han/hun kan veilede laget som helhet i forhold til en gitt jobb. Spesielt viktig er det å vise at man kan kommunisere og informere på en slik måte at laget forstår til enhver tid hva som skal foregå. Man tar ansvar for laget

e)     Planlegging og ledelse av redningsøvelse
Assistenten skal ha ansvar for gjennomføring av en redningsøvelse

f)      Rapportering og administrasjon
Assistenten lager de nødvendige rapporter som er forventet opp mot en jobb. Dette vil si en rapport som sikringsleder egentlig skal lage.

g)     Veilederrollen
Fra tid til annen er det behov for å detaljert snakke noen igjennom en oppgave. Man gir veiledning. Dette kan også gjelde et helt lag. Men er gjerne knyttet opp mot en spesifikk situasjon.

h)     Sikringslederrollen og holdninger til personellsikkerhet (egnethetsvurdering)
Assistenten skal demonstrere egnethet. Dette er et generelt punkt hvor der ikke ligger en spesifikk oppgave opp mot.

i)       Metoder og manøvreringer i tau
Assistenten må vise at han/hun behersker et bredt utvalg av metoder som kan velges opp mot en jobb, samt at man har gode ferdigheter i tauene

j)       Ledelse av trening i arbeid i tau
NS 9600 krever at sertifisert personell skal opprettholde sin kompetanse. Med kompetanse forstås også ferdigheter i tau. Det er forventet at man kan metodene som man er godkjent for. Dette vil kreve trening/gjennomgang av metoder man bruker lite. Assistenten skal kunne lede en slik øvelse/trening.

k)     Holde foredrag om arbeid i tau i relevante fora
Dette punktet er kanskje det som er vanskelig å gjennomføre. Men det at en assistent gjør rede for TT systemet og valg av metode inn i et SJA møte, sikkerhetsmøte, ovenfor en kunde, eller annet.

Etter gjennomført assistentperiode på minst 300 timer i løpet av minst 12 måneder, kan assistenten selv eller fagansvarlig søke SSE om sertifisering som SL.

SSE vurderer assistentperioden etter følgende:

Minimum 3 innrapporteringer «god kjennskap» for assistentaktivitet a) t.o.m j). For assistentaktivitet k) er det tilstrekkelig med 1 innrapportering «god kjennskap»

Aktivitetene skal være innrapportert fra minst 3 forskjellige SL.