Kvalitet

Kvalitetssystemet er utarbeidet for å sikre at de oppgaver som utføres, blir utført på en slik måte at resultatet tilfredsstiller de krav som er pålagt i relevante lover, forskrifter og standarder.

SSE skal levere riktig kvalitet til rett tid. Kvaliteten på utførte tjenester skal være lik, og uavhengig av hvem kunden er. SSE skal overvåke sertifiseringsprosessene for å sikre overensstemmelse for riktig kvalitet på leverte tjenester.

SSE skal arbeide kontinuerlig for å oppnå de kvalitetsmålene som selskapet har satt.

Daglig leder har ansvar for utvikling og revisjon av bedriftens kvalitetssystem. Daglig leder har som oppgave å sørge for at kvalitetssystemet vedlikeholdes og gjennom revisjoner undersøke om systemet følges. Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes dersom systemet ikke fungerer/følges.

SSE skal kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring ved å benytte kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, resultater fra revisjoner, korrigerende og forebyggende tiltak og ledelsens gjennomgåelse.

Alle medarbeidere i organisasjonen skal gjøre seg kjent med kvalitetspolitikken. Medarbeiderne har også plikt til å komme med innspill for å øke effektiviteten og troverdigheten i organisasjonen.

Alle i SSE skal støtte alle kvalitetsforbedrende tiltak og arbeide for at de mål og retningslinjer som er satt, følges.

SSE skal yte sertifiseringstjenester til markedet på en slik måte at markedet kan være sikker på at SSE er pålitelig og at markedet har tillit til sertifiseringsordningene.

Oppgaver skal utføres effektivt, uten unødig opphold.

SSE skal behandle all informasjon som tilegnes i forbindelse med sertifisering med den største forsiktighet. Ingen informasjon skal deles med andre parter uten samtykke med involvert part eller dersom loven sier noe annet.

Daglig Leder skal påse at kravene til kvalitet oppfylles og etterleves.


Daglig leder
SOFT Sertifisering AS

20.02.2023