NS 9600 - Prosess for bedriftssertifisering

 

Søknad om sertifisering og sertifiseringskontrakt (TRINN 1)
Virksomheter som ønsker å bli sertifisert må søke om sertifisering. Søknadskjema sendes til post@ttsoft.no. Man skal kun bruke SSEs standard søknadsskjema. Andre søknader vil ikke bli behandlet

Søknadsskjema for opplæringsvirksomheter NS 9600-3 ( Last ned søknadsskjema)
Søknadsskjema for utførerende virksomheter NS 9600-4  ( Last ned søknadsskjema)

 Sertifiseringsprosess bedrift

 Figur: Sertifiseringsprosess

Ønsker virksomheten å søke sertifisering etter både NS 9600-3 og NS 9600-4 skal det sendes to separate søknader.

Dersom SSE aksepterer søknaden inngås det en sertifiseringskontrakt mellom virksomheten og SSE. Sertifiseringskontrakten har en varighet på 3 år. 

Dokumentgjennomgang (TRINN2)
Når sertifiseringskontrakten er signert av begge parter vil det bli gjennomført en dokumentgjennomgang. Det er en «papir revisjon» som SSE gjennomfører basert på innsendt dokumentasjon fra virksomheten. Eventuelle avvik i forbindelse med dokumentgjennomgangen vil bli varslet fagansvarlig i virksomheten. Avvik må lukkes, eller tiltak må iverksettes, før revisjonsbesøk hos virksomheten avtales. 

Revisjonsbesøk (TRINN 3)
Revisjonsbesøket gjennomføres normalt på 1 dag.  Alle eventuelle avvik som blir avdekket under revisjonsbesøket må lukkes før virksomheten kan bli sertifisert. SSE utsteder sertifikat med gyldighet på 3 år når alle avvik er bevist lukket. 

Oppfølging av sertifikat
I sertifikatets gyldighetsperiode er det krav til årlig revisjon. Årlig revisjon kan gjennomføres som revisjon av virksomhetens administrasjon, revisjon i felt (prosjekt), dokumentgjennomgang, uanmeldt revisjon eller som en kombinasjon av disse revisjonsformene.