NS 9600 personsertifikat fra ikke-akkrediterte (NS-EN ISO/IEC 17024) sertifiseringsorgan

Orientering om bruk av NS 9600 personsertifikat utstedt av andre sertifiseringsorgan

NS 9600 personsertifikat som er utstedt av sertifiseringsorgan som ikke er akkreditert etter NS-EN ISO 17024 – «Generelle krav til organ som sertifiserer personer» («17024») vil ikke kunne anvendes i SOFT Sertifisering AS («SSE») sin sertifiseringsordning.

Dette betyr;

  • Ved opptak til kurs i SSE regi følger personer med NS 9600 personsertifikat utstedt av ikke-akkrediterte sertifiseringsorgan reglene for konvertering.
  • Lagsammensetning skal bestå av personer med sertifikat fra akkrediterte sertifiseringsorgan.
  • Erfaringstimer opptjent utenfor gyldig lagsammensetning (ref. kulepunkt over) skal ikke føres i CertaSoft.

Bakgrunn
SSE har ikke kjennskap til prosessene andre sertifiseringsorgan benytter for sertifisering.

Myndigheter godkjenner gjennom akkreditering prosessen for sertifisering. Eierne av SSE; SOFT, har vedtatt at SSE skal være akkreditert i henhold til 17024. SSE har vært akkreditert siden 23. januar 2015 med akkrediteringsnummer PERS 020.

SSE må sikre at alle personer som blir en del av SSE sin sertifiseringsordning er sertifisert av en sertifiseringsordning som tilfredsstiller kravene i 17024. 17024 beskriver blant annet krav til organisasjon, kompetanse i sertifiseringsorganet, vurdering og håndtering av upartiskhet, metode for evaluering av kandidater, sertifiseringsbeslutninger og kvalitetsstyringssystem.

For at SSE skal være sikker på at andre sertifiseringsorgan utsteder sertifikat på like vilkår som SSE må sertifiseringsorganet være akkreditert. Ved å være akkreditert har en nøytral tredjepart (Norsk Akkreditering) verifisert at man følger kravene i 17024.

Denne beslutningen er forankret i styrene i SSE og SOFT.


Hvorfor må alle i tt-laget ha akkrediterte NS 9600 sertifikat for å kunne føre timer i CertaSoft?
Bakgrunnen for dette, er krav beskrevet i NS 9600. Krav til arbeidslag beskriver at alt personell skal være sertifisert etter kravene i NS 9600 del 1 og 2. Del 1 beskriver blant annet at sertifiseringsorgan som sertifiserer personer etter NS 9600 skal tilfredsstille kravene i NS-EN ISO/IEC 17024. Angående loggbok står det i del 1 at det er kun timer etter kravene i NS 9600 1 til 4 som skal føres i loggboken.

Her er referanser i NS 9600 som beskriver dette:

Del 1 pkt. 4.1
«Sertifiseringsorganet skal tilfredsstille kravene i NS-EN ISO/IEC 17020 og NS-EN ISO/IEC 17024.»

Del 1 pkt. 10
«Alle kandidater som sertifiseres i arbeid i tau, skal få utstedt en personlig loggbok av sertifiseringsorganet hvor kandidaten skal føre inn timer over arbeid utført med arbeid i tau etter kravene i NS 9600 del 1 og 2.»

«Loggboken skal alltid medbringes på alle oppdrag hvor det utføres arbeid i tau og alle timer som utføres med arbeid i tau etter kravene i NS 9600 del 1 til 4, skal dokumenteres i loggboken.»

«Det er kun timer etter kravene i NS 9600 1 til 4 som skal føres i loggboken. Sikringsleder eller lagleder som signerer i loggboken skal være sertifisert etter denne standarden.»

Del 4 pkt. 4.5.1
«Alt personell i et arbeidslag i klasse A skal være sertifisert i klasse A etter kravene i NS 9600 del 1 og 2.»

Last ned dokument