Ny utgave av læreboken "Arbeid i tau"

Ny lærebok for Arbeid i tau

Det har lenge vært etterspurt når ny lærebok for arbeid i tau skal dukke opp. Nå er den her!

 

Boken vil nok ikke oppleves som veldig ny for de fleste, da lay-out og inndeling av kapitler er likt som i den gamle. Dette fordi boken er ment som en korrigering av den gamle boken. Boken har rettet opp i noen fakta feil, samt at noen emner er utdypet litt bedre enn tidligere. Det betyr at den gamle ikke er feil, bortsett fra det som omhandler lover og forskrifter (kap5).

Innenfor forskrifter er det skjedd endringer innenfor det som kalles for arbeidsmiljøforskriftene. Før 01.01.2013 besto disse av hele 47 forskrifter. Fra 2013 ble disse slått sammen til 6 forskrifter. Forskriftene endret også form ved at de nå i større grad definerer mål som skal oppnås, men ikke hvordan disse oppnås (funksjonsforskrifter). Det er opp til arbeidsgiver å oppfylle kravene. Så gamle forskrifter som 524 og 555 er utgått. Endring av kap 17 Arbeid i høyden i Forskrift om utførelse av arbeid av 01.01.2016 er ikke tatt med i denne omgang. Ønsker du å oppdatere deg på dette kan du gå inn på Arbeidstilsynets sider.

Boken har også fått et nytt kapittel som beskriver det helt grunnleggende om taljer. Dette er en mangel i den gamle.

Videre er det gått mer i dybden om risiko, samt litt flere illustrasjoner.

Det er viktig å presisere at metoder i boken er anbefalinger for hvordan disse kan utføres.

Vi vil legge opp til en mer omfattende revisjon senere. Arbeidet med dette vil starte i nær framtid.