Soft Sertifisering akkreditert

SOFT Sertifisering er nettopp blitt akkreditert etter NS-EN ISO 17024 «Generelle krav til organer for sertifisering av personer». 17024 er en av flere akkrediteringsstandarder i den såkalte 17000-familien. Akkreditering brukes inn mot laboratorier, sertifiseringsorganer, inspeksjon o.l.

På Norsk Akkrediterings hjemmesider står det følgende om akkreditering: «Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.» I dette ligger det at myndigheter anerkjenner sertifiseringsordningen vår.

Se link: http://www.akkreditert.no/no/akkrediterte-organisasjoner/personell/?AkkId=901

Akkrediteringen er gjort opp mot at vi sertifiserer etter NS 9600 Arbeid i tau

Prosessen har for SOFT Sertifisering vært arbeidskrevende og lærerik. Det vi har blitt evaluert i forhold til er blant annet:

  • Ressurser
  • Upartiskhet
  • Systemer
  • Dokumentkontroll
  • Sertifiseringsordningen
  • Eksamineringsrutiner

Personell vil i framtiden få et akkrediteringsmerke på sertifikatet sitt. Dette er vi blant de første i verden innenfor vår bransje som har fått til.

Dette betyr imidlertid ikke at vi kan hvile på laurbærene. Å være akkreditert forplikter. Det ligger i ordningen at vi som sertifiseringsorgan skal kontinuerlig og systematisk vurdere forbedringer gjennom korrigerende eller forbyggende tiltak.

Hva vil dette bety for den enkelte kandidat som kommer på eksamen i framtiden?

Eksamen vil ikke bli vanskeligere. Men siden eksaminator ikke skal gjøre annet enn å registrere kompetanse, vil krav til objektivitet være avgjørende. Eksaminator skal derfor ikke gjøre annet enn å gi klare definerte oppgaver. Det kan føles strengere for den enkelte, men kravene til kompetanse hos kandidaten er de samme som før.